Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów Iwona Kadir 2015-07-13 10:57:39 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej w m. Plucice na działce nr ewid. 589 obręb Plucice, Gmina Gorzkowice Marlena Sołtysiak 2015-07-09 12:57:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gorzkowice od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej, prawa użytkowania wieczystego działki 187/12 obręb Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-07-03 13:09:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2016-1018 Dariusz Olczyk 2015-07-03 13:07:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 Dariusz Olczyk 2015-07-03 13:05:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Dariusz Olczyk 2015-07-03 13:02:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014 Dariusz Olczyk 2015-07-03 13:01:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu Dariusz Olczyk 2015-07-03 12:59:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały NR VI/37/2015 Rady Gminy Gorzkowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzkowice w 2015 roku Dariusz Olczyk 2015-07-03 12:57:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Dariusz Olczyk 2015-07-03 12:54:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku Dariusz Olczyk 2015-07-03 12:53:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Dariusz Olczyk 2015-07-03 12:49:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Dariusz Olczyk 2015-07-03 12:47:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Dariusz Olczyk 2015-07-03 12:44:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych Dariusz Olczyk 2015-07-03 12:43:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych Dariusz Olczyk 2015-07-03 12:40:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Strategia Rozwoju Gminy Gorzkowice na lata 2015-2021" Dariusz Olczyk 2015-07-03 12:29:38 dodanie dokumentu
WYJAŚNIEŃ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU Dariusz Olczyk 2015-07-02 15:23:42 dodanie dokumentu
BGP.6733.9.2015. Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej. Gmina Gorzkowice, obręb Sobaków, dz. nr ewid. 248. Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:29:33 edycja dokumentu
BGP.6733.7.2015. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego - obręb Gorzkowice nr dz. 1302/9, 1302/3, 1302/33. Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:28:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej, prawa użytkowania wieczystego działki 187/22 obręb Gorzkowice oraz ustanowienia na nim służebności przesyłu Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:23:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015 Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:19:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania - dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie w ramach wspierania osób niepełnosprawnych Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:12:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gorzkowice lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:09:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:05:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zgody na zmianę nieruchomości położonych w obrębie Szczepanowice Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:04:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:04:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części działki Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:03:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr VI/36/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania remontu nawierzchni drogi powiatowej Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:03:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części działki Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:01:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:00:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zgody na zmianę nieruchomości położonych w obrębie Szczepanowice Dariusz Olczyk 2015-07-01 13:59:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-07-01 13:51:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-07-01 13:46:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-07-01 12:26:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-07-01 12:14:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-07-01 12:11:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-07-01 12:10:49 usunięcie dokument
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Gabriela Krupa 2015-07-01 12:01:40 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Gabriela Krupa 2015-06-30 09:28:58 edycja dokumentu