Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Wójt Gminy Gorzkowice informuje, że zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, Rada Gminy w Gorzkowicach winna dokonać wyboru ławników na kadencję 2020-2023:

2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. w tym do sądu pracy1 ławnika

6 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb.

Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - usp (Dz. U. 2019.52 ze zm.).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia - Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693. ( Wzór do pobrania otwiera się w nowym oknie ).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Karta zgłoszeniowa na ławnika

Oświadczenie ławnicy

Lista osób popierających kandydata na ławnika

Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

  1. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
    2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
    3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
    4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018r. poz. 1000 i 1544),), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
    5) dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.
- imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób - gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgodnie z:

- art. 162 § 7 usp koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa
- art. 162 § 7a usp koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
- art. 162 § 8 usp koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Rady gmin dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2019 r.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Pani Wioletta Mielczarek - inspektor ds. obsługi Rady Gminy w Gorzkowicach - Urząd Gminyw Gorzkowicach, tel. 044 68-18-006 wew. 20 w dniach pn. - czw. 8.00 -16.00 , pt. 7.00 – 15.00

Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami podmiot zgłaszający lub kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku niedobrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Oświadczenie ławnicy 2.docx (DOCX, 13.70Kb) 2019-06-18 12:26:34 245 razy
2 Informacja.pdf (PDF, 1,018.54Kb) 2019-06-12 11:35:11 226 razy
3 Oświadczenie ławnicy 1.doc (DOC, 11.50Kb) 2019-06-11 09:09:29 219 razy
4 Karta zgłoszenia na ławnika.docx (DOCX, 20.84Kb) 2019-06-11 09:09:29 211 razy
5 lista osób popierających kandydata na ławnika.doc (DOC, 68.00Kb) 2019-06-11 09:09:29 230 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Olczyk 11-06-2019 09:09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Olczyk 11-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Olczyk 18-06-2019 12:30:30