Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja

SKARGI I WNIOSKI ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

PRZEDMIOT SKARGI I WNIOSKU:

 • przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw,
 • przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.
   
 • W JAKI SPOSÓB MOŻNA PRZEKAZAĆ SKARGĘ LUB WNIOSEK?
 • skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej,
 • mogą być wnoszone również ustnie do protokołu, wówczas przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie; w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy,
 • skargi i wnioski niezawierające imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
   
 • ILE CZASU TRWA ROZPATRZENIE SKARGI LUB WNIOSKU ?
 • skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,
 • w razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, wnioskodawca jest powiadamiany o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia,
 • jeżeli skarga obywatela została skierowana do niewłaściwego organu, organ ten ustala organ właściwy do jej rozpatrzenia i niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni, przekazuje mu skargę albo informuje obywatela, gdzie powinien swoją skargę skierować,
 • jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
   
 • ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE GMINY GORZKOWICE:
 • Pracownicy przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu.
 • Wójt Gminy Gorzkowice przyjmuje interesantów codziennie, a w przypadku nieobecności w Urzędzie termin spotkania jest ustalany po telefonicznym uzgodnieniu w sekretariacie Urzędu (tel. 44 681 80 06).
 • Zastępca Wójta  przyjmuje interesantów codziennie, a po telefonicznym uzgodnieniu w sekretariacie Urzędu (tel. 44 681 80 06) pełni dyżur we wtorki w godz.16.00-17.00.
 • Codziennie do Państwa dyspozycji jest Sekretarz Gminy, który przyjmuje w godzinach pracy Urzędu .
 • Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków prowadzi podinspektor ds. obsługi Rady Gminy.
 • Sprawy zakwalifikowane jako skargi i wnioski podinspektor ds.obsługi Rady Gminy  ewidencjonuje w rejestrze skarg i wniosków oraz przekazuje je do załatwienia komórkom organizacyjnym zgodnie z właściwością.
 • GDZIE ZŁOŻYĆ SKARGĘ?
 • Osobiście:
  Biuro Podawcze pokój nr 3
  Urząd Gminy Gorzkowice

od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 16:00, 

w piątek w godzinach 7:00-15:00

Pocztą:
Urząd Gminy Gorzkowice

ul. Szkolna 3

97-350 Gorzkowice

Drogą elektroniczną:
e-mail:gmina@gorzkowice.pl

elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP:/ m5wu62o5y5/SkrytkaESP

fax. 44 6818006

Podstawa prawna:
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zmianami), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz.46), Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Gorzkowice.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Olczyk 19-01-2017 14:47:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Kadir 19-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Olczyk 09-02-2017 14:49:18