Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 345/4 Grabostów

 

GG.6840.4.2020 I przetarg

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Gorzkowice działając na podstawie art. 37 ust 1 i 40 ust 1 pkt 2 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2020.65 t.j.); § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j.) oraz Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XLVI/259/2009 z 29 października 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Grabostów

o g ł a s z a  I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż:

 • niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Gorzkowice, położonej w obrębie Grabostów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 345/4 o pow.0,10 ha. Przedmiotowa działka wolna jest od obciążeń hipotecznych wobec osób trzecich,

 • działka nie posiada naniesień,

 • Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu działka położona jest w terenach zabudowy zagrodowej o zwartej i rozproszonej strukturze,

 • stan prawny uregulowany został w KW PT1P/00075056/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

 • w przetargu uczestniczyć mogą osoby fizyczne i prawne,

 • Wójt zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu z ważnych przyczyn,

 • osoby zainteresowane przedmiotem przetargu winny zapoznać się z nim przed przetargiem,

 • Gmina nie będzie dokonywać wskazań granic,

 • Ograniczenie w przetargu polega na tym, że mogą w nim brać udział tylko osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości sąsiednich oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 345/2 o pow.0,28 ha oraz 345/3 o pow.0,12 ha,

 • przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 3, Gorzkowice,

 • warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest zgłoszenie uczestnictwa w przetargu przez właścicieli nieruchomości sąsiedniej tj. działek 345/2 oraz 345/3 wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie prawo własności do wskazanych nieruchomości wraz z pisemnym oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciem ich bez zastrzeżeń, w terminie do 05.03.2020 roku. Zgłoszenie należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Gorzkowice przy ulicy Szkolnej 3, pokój nr 18. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 2.800,00 zł na konto Urzędu Gminy - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej konta 16 8973 0003 0060 0060 0071 0811 i okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium. Dowód wpłaty wadium winien zawierać informację jakiej działki dotyczy. Wadium winno być wpłacone do 05.03.2020 roku,

 • Do dnia 06.03.2020 roku, po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową przyjętych zgłoszeń, zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu,

 • wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego będąca jednocześnie ceną wywoławczą w przetargu wynosi 14.000,00 zł

 • zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j.) nieruchomość jest zwolniona od podatku Vat,

 • minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej lub wielokrotność, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,

 • wadium niewykorzystane podlegać będzie zwrotowi,

 • jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej, Wójt Gminy Gorzkowice może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi

 • koszty notarialne ponosi nabywca,

 • termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,

 • dodatkowe informacje na temat przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy pokój

nr 18 codziennie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod numerem 044 68-180-06 w.27.

 

 

Gorzkowice 10.02.2020

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Możdżeń-Sowa 11-02-2020 13:10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Możdżeń-Sowa 11-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Daria Możdżeń-Sowa 11-02-2020 13:10:59